വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യംകൂടുതല് വായിക്കുക…