ഉണങ്ങിയ അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ വിവരണം മരംകൂടുതല് വായിക്കുക…