ഇന്ന്, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം അതിലൊന്നാണ്കൂടുതല് വായിക്കുക…

വെഞ്ച്വർ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നടത്തുന്നത്കൂടുതല് വായിക്കുക…

ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ കേറ്റ് റോവർത്ത് പറഞ്ഞുകൂടുതല് വായിക്കുക…

വെബിൽ ഒരിക്കൽ, വിവരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുംകൂടുതല് വായിക്കുക…

വലിയ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, കമ്പനികൾ പഠിക്കുന്നുകൂടുതല് വായിക്കുക…

കമ്പനികളുടെ Ctrl2GO ഗ്രൂപ്പ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നുകൂടുതല് വായിക്കുക…

കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപക്ഷേ,കൂടുതല് വായിക്കുക…