“പ്രഭാതഭക്ഷണം സ്വയം കഴിക്കുക, അത്താഴം പങ്കിടുകകൂടുതല് വായിക്കുക…