സ്ട്രോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിശിത അസ്വസ്ഥതകൂടുതല് വായിക്കുക…

  എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ചോദ്യംകൂടുതല് വായിക്കുക…

  പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ലകൂടുതല് വായിക്കുക…