പതിവ് പദപ്രയോഗങ്ങൾ വളരെ ജനപ്രിയമാണ്കൂടുതല് വായിക്കുക…

പൈത്തണിൽ, അവസാനം അടയാളപ്പെടുത്താൻകൂടുതല് വായിക്കുക…

ടെലിഗ്രാമിലെ ബോട്ടുകൾ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്കൂടുതല് വായിക്കുക…