സ്വയം ആനന്ദം നിഷേധിക്കാതെ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുക.കൂടുതല് വായിക്കുക…