പരിപ്പ്, ഉയർന്ന കലോറി മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുംകൂടുതല് വായിക്കുക…